Polityka prywatności

                          Ochrona danych osobowych Użytkowników serwisu ShirtCreate.pl

Krzysztof Tracz prowadzący działalność pod firmą P.P.H.U.”TKACZ” KRZYSZTOF TRACZ będący Właścicielem Sklepu internetowego znajdującego się na stronie internetowej http://www.shirtcreate.pl oraz jej podstronach zwanego dalej “Sklepem”, przykłada duże znaczenie do ochrony danych osobowych użytkowników Sklepu. Wyrazem realizacji powyższego podejścia jest chęć wyjaśnienia użytkownikom Sklepu zasad dotyczących ochrony ich prywatności.

Podstawowe definicje

Administrator – osoba fizyczna lub prawna organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych;
Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników, określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej
Przetwarzanie – operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany; taka jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie
Użytkownik – każda osoba fizyczna, która korzystając ze Sklepu np. zawierając umowę o założenie konta, składając zamówienie w Sklepie, zawierając umowę sprzedaży, wyrażając zgodę na otrzymywanie Newsletter, kontaktując się ze Sklepem lub w jakikolwiek inny sposób, przekazuje Sklepowi dotyczące jej dane osobowe.
                                                                     

 Dane osobowe
 § 1
Sklep przetwarza dane osobowe Użytkowników w sposób zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1) tj. RODO.

 § 2
Administratorem danych osobowych jest Krzysztof Tracz prowadzący działalność pod firmą P.P.H.U.”TKACZ” KRZYSZTOF TRACZ, ul. Gliniana 63A, 91-336 Łódź NIP: 7271021696 REGON: 471648822, z którym można skontaktować się pisemnie pod wskazanym wyżej adresem lub mailowo pod adresem sklep@shirtcreate.pl. Administrator może przekazać dane osobowe Użytkowników innemu podmiotowi, zapewniającemu wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych
i organizacyjnych, tak by przetwarzanie danych było zgodne z prawem i chroniło prawa przysługujące Użytkownikom. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazane jedynie upoważnionym pracownikom Administratora, podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi na rzecz Sklepu (w tym w zakresie obsługi płatności, usług kurierskich, księgowych, hostingu, informatycznych oraz usług w zakresie marketingu) a także organom administracji publicznej. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane do państwa trzeciego (za wyjątkiem Google Analytics, o którym mowa w § 11) ani do żadnej organizacji międzynarodowej.

§ 3
Sklep przetwarza przekazane przez Użytkowników dane osobowe:
– na podstawie art. 6 ust.1 pkt b) RODO w zakresie niezbędnym do zawarcia, wykonania oraz rozwiązania stosunku prawnego wynikającego z umowy o założenie Konta lub umowy sprzedaży zawartej przez użytkownika ze Sklepem,
– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie koniecznym do wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych, w szczególności obowiązków podatkowych i rachunkowych w tym np. konieczności wystawienia i przechowywania wystawionych faktur VAT przez właściwy okres wynikającej z art. 74 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. 1994 Nr 121, poz. 591),
– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zakresie koniecznym do realizacji uzasadnionego interesu administratora w postaci ewentualnego ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, rozpatrywania zgłaszanych reklamacji, obsługi zgłoszeń kierowanych za pośrednictwem formularza kontaktowego, oraz w zakresie koniecznym do wysyłania aktualnych informacji o promocjach i rabatach oraz ulepszenia funkcjonalności strony internetowej Sklepu poprzez stosowanie plików cookies i narzędzi analityki internetowej  (w celu zbierania informacji o sposobach korzystania przez Użytkownika ze Sklepu, obsługi logowania, zabezpieczenia przed ponownym wyświetlaniem tych samych treści, prowadzenia anonimowych statystyk.

§ 4
Informacje handlowe są wysyłane do użytkownika Sklepu jedynie na podstawie jego uprzedniej zgody, która może zostać odwołana w każdym momencie

§ 5
Przekazane przez Użytkowników dane osobowe są przetwarzane przez Sklep wyłącznie w celu w jakim zostały zebrane i przez okres potrzebny do jego realizacji tj. przez czas świadczenia usług lub trwania umowy. Dane osobowych zebrane w celu wykonania umowy są przetwarzane nie dłużej niż do upływu okresu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe zebrane w celu wykonania ciążących na Administratorze obowiązków podatkowych i rachunkowych są przetwarzanie nie dłużej niż do ustania obowiązku przechowywania danych księgowych.

 § 6
Użytkownik ma prawo do żądania dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 § 7
Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora danych w określonym celu (np. dla celów marketingowych). Z powyższego prawa Użytkownik może skorzystać w dowolnym momencie i bezpłatnie.

§ 8
Podanie przez Użytkownika danych żądanych przez Sklep nie jest wymogiem ustawowym. Dane, których podania wymaga Sklep są niezbędne do świadczenia usług przez Sklep lub zawarcia przez Użytkownika umowy i jej realizacji. Konsekwencją odmowy ich podania będzie niemożność świadczenia przez Sklep usług lub zawarcia umowy ze Sklepem. Braku zgody na wykorzystywanie plików cookies może ograniczyć funkcjonalność strony internetowej Sklepu.

 § 9
Sklep nie będzie podejmował wobec Użytkownika decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym w formie profilowania

 § 10
Sklep używa informacji zapisywanych za pomocą plików cookies i podobnych technologii, a także uzyskuje dostęp do tych informacji w celu zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej Sklepu, a także w celach statystycznych.  Cookies są to automatycznie zapisywane na końcowym urządzeniu niewielkie pliki tekstowe, które zawierają ciąg znaków. Ich celem jest m.in. umożliwienie witrynie rozpoznania przeglądarki podczas ponownego odwiedzenia jej przez Użytkownika, przechowywanie danych dotyczących preferencji użytkownika i innych danych.
W celu korzystania z pełnej funkcjonalności Sklepu niezbędne jest zaakceptowanie plików cookies, zapisywanych na urządzeniu Użytkownika.
Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień swojej przeglądarki dotyczących plików cookies (m.in. w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies lub informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym). Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Korzystanie ze Sklepu bez zmiany standardowych ustawień przeglądarki internetowej oznacza, że Użytkownik wyraża zgodę na zapisanie plików cookies w pamięci urządzenia końcowego oraz uzyskanie dostępu do informacji zapisanych w tych plikach.

Google Analytics
 § 11
Sklep, w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest polepszenie funkcjonalności strony internetowej Sklepu, korzysta z Google (Universal) Analytics, będącego narzędziem do analityki internetowej firmy Google LLC.
Dzięki korzystaniu przez Sklep z oferowanych przez Google możliwości anonimizacji i maskowanIa adresów IP pełne adresy IP Użytkowników nie są przechowywane. Anonimizacja/maskowanie adresów IP zachodzi tuż po odebraniu informacji przez Analytics Collection Network, a przed jakimikolwiek działaniami z zakresu przechowywania lub przetwarzania danych.

Dane zawarte w logach systemowych
§ 12
Informacje, które są zawierane w logach systemowych w związku z ogólnymi zasadami realizacji połączeń w Internecie wykorzystywane są przez firmę hostingową obsługującą Sklep jedynie w celach technicznych oraz statystycznych

Inne

 § 13
Sklep zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian niniejszej Polityki prywatności. Zmiany takie mogą nastąpić w związku z wprowadzaniem nowych usług lub zmianami obowiązujących przepisów prawa.

§ 14
W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Sklep polityki prywatności prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: sklep@shirtcreate.pl

X